Onze speerpunten

De volgende zeven punten vormen samen de kern van wat ChristenUnie-SGP samen met u wil realiseren in Leidschendam-Voorburg. 

  

1. Samen initiatieven nemen

De overheid kan niet alles zelf en hoeft dat ook niet. Aan burgers die bijvoorbeeld een plantsoen adopteren of anderszins maatschappelijk actief willen zijn moet ruimte worden geboden. Dat bevordert de sociale cohesie. Samenwerken leidt tot elkaar leren kennen en vergroot zo ons sociaal kapitaal. En het biedt ook mogelijkheden op het gebied van inburgering van nieuwkomers in onze samenleving.

 • De gemeente stimuleert en faciliteert buurtpreventieteams
 • De energietransitie kan worden ondersteund door buurt- of wooncomplexbatterijen

 

2. Samen met iedereen 

Het is in om op te komen voor “de gewone hardwerkende Nederlander”. Maar laten we ook aandacht blijven houden voor mensen die in verband met hun leeftijd niet meer (kunnen) werken, die beperkt zijn in hun mogelijkheden om deel te nemen aan het arbeidsproces of die om andere reden niet zomaar aansluiting vinden. En ook onze statushouders hebben recht op een menswaardig bestaan, dat werkelijk kans geeft op integratie in onze samenleving.

 • De gemeente stimuleert de komst van een horecavoorziening gerund door mensen met een beperking
 • De gemeente biedt ondersteuning aan bij het digitaal vaardig maken van ouderen

  

3. Samen wonen

Leidschendam-Voorburg is een groene woongemeente. De bevolking zal de komende jaren nog blijven groeien. Helaas dreigt een tekort aan betaalbare woningen in het laagste segment, zeker als rekening wordt gehouden met nieuwe huisvestingsverplichtingen die op ons afkomen.
De komende jaren worden minder kwetsbare inwoners opgenomen in zorginstellingen. Zij hebben dus een betaalbare woning nodig. Dat geldt ook voor statushouders.  ChristenUnie-SGP wil dat hiervoor duidelijke keuzes worden gemaakt in de op te stellen omgevingsvisie.

 • De gemeente zorgt voor voldoende betaalbare woningen voor doelgroepen als statushouders
 • Levensloopbestendige woningen worden de norm bij bouwplannen

  

4. Samen zorgen voor veilige gezinnen, scholen en buurten

‘It takes a village to raise a child’. Kinderen zijn kwetsbaar en afhankelijk van hun omgeving. Dus moeten we er voor zorgen dat die omgeving veilig is. Dat begint bij het gezin. Ouders moeten hulp kunnen krijgen om samen een veilige omgeving te creëren. Op scholen moeten signalen dat een leerling extra aandacht nodig heeft worden opgepakt. En in de buurt moeten we ons verantwoordelijk voelen voor elkaar. De gemeente kan hierbij een faciliterende rol spelen, denk aan wijkcentra, platformen met inzet van IT.

 • De gemeente zorgt voor aanbod van ouderschapscursussen en relatieondersteuning
 • In Leidschendam-Voorburg komen vuurwerkvrije zones

    

5. Samen zorgen voor de schepping

We mogen genieten van onze welvaart, maar dat  mag niet ten koste gaan van toekomstige generaties. Het is daarom nodig dat we meer aandacht krijgen voor duurzaamheid. En dat niet alleen bij zaken als energieverbruik en te gebruiken materialen. Duurzaamheid is veel meer dan dat, het komt overal terug.  Daarom moet voortaan bij elk beleidsvoorstel de duurzaamheid ervan uitgewerkt zijn (net zoals nu bij elk voorstel de financiële consequenties uitgewerkt worden).  Zodat we verantwoord met de schepping omgaan.

 • Duurzaamheid moet een criterium van de gemeente zijn bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • De gemeente stimuleert verduurzaming van gebouwen om energielasten te verlagen

  

6. Samen oog voor elkaar

Met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is de overheid een groter beroep gaan doen op de zorg van burgers voor elkaar. De gemeente heeft echter een belangrijke ondersteunende en faciliterende rol. Dat mensen hulp bieden aan hun naasten is goed. Maar ze moeten niet overvraagd worden. De gemeente kan helpen dit te voorkomen door bijvoorbeeld  een goede regeling voor respijtzorg (waarbij een mantelzorger tijdelijk wordt vervangen).

 • De gemeente maakt twee dagen respijtverlof per maand mogelijk
 • Vrijwilligers krijgen kosteloos een verklaring omtrent gedrag als ze die nodig hebben

   

7. Slimmer samenwerken

De inmiddels overleden burgemeester Van der Laan van Amsterdam zei het nog enige tijd geleden tegen politici: “stop met elkaar vliegen afvangen”. ChristenUnie-SGP wil ieder voorstel objectief beoordelen, ongeacht van wie het afkomstig is.

 • Openbare en transparante besluitvorming is de norm
 • Bestuur op hoofdlijnen, zodat ruimte overblijft voor inbreng van anderen