Raadsflitsen

Raadsflits 12 november - Financieel evenwicht
Op 12 november is de begroting voor de komende jaren aangenomen door de gemeenteraad. De gemeente zit nu nog in een periode van financieel tekort, maar de meerjarenbegroting laat duidelijk zien dat we dat te boven komen. Sinds de gemeenten veel zorgtaken (zoals jeugdzorg) hebben gekregen van de rijksoverheid, is een gemeente nogal afhankelijk van de verdeling van de financiering door de rijksoverheid. De regering heeft die recent bijgesteld in positieve zin voor onze gemeente.

In de raad is gesproken over de aanwending van de verwachte opbrengst van de verkoop van onze Eneco-aandelen. De ChristenUnie-SGP heeft er vooral op gewezen dat deze verkoop een gat achterlaat in de meerjarenbegroting, door het wegvallen van het jaarlijkse dividend van Eneco. Dat kunnen we, bij de lage rente van tegenwoordig, niet geheel compenseren met de verwachte opbrengst. De opbrengst uitgeven maakt dat gat groter.

De raad eindigde met een teleurstelling. Het CDA had voorgesteld om de verhoging van de hondenbelasting te verzachten. Hoewel er binnen de oppositie felle kritiek was en is op de verhoging van de hondenbelasting, kon de oppositie het om principiële redenen niet opbrengen om voor die verzachting te stemmen. Het CDA-voorstel haalde het net niet.

Raadsflits 2 en 3 juli - Evenwichtig verder
Op 2 en 3 juli debatteerde de gemeenteraad over het gehele beleid en financiële kader. De verschillende partijen kwamen met hun eigen geluid, over uiteenlopende onderwerpen. De ChristenUnie-SGP pleitte o.a. voor een goed samenhangende benadering van eenzaamheid en sociale cohesie (omzien naar elkaar) en voor soepelheid en medewerking bij redelijke wensen van ondernemers in ons groene buitengebied. Het debat was bij vlagen goed, verhelderend. Ons college van B&W kiest ervoor om in de huidige periode van financieel tekort niet te bezuinigen op een manier die mensen zou schaden. Dit is mogelijk doordat er naar alle waarschijnlijkheid geld in kas komt door onze Eneco-aandelen.

Het blijft apart: onze nationale economie draait goed, de Rijksoverheid trekt voldoende geld uit voor de Langdurige zorg (waar het rijk zelf verantwoordelijk voor is) maar kent gemeenten onvoldoende geld toe voor Jeugdzorg. Bij gemeenten ontstaat daardoor druk en spanning. Onze wethouder Jeugdzorg, Juliette Bouw, vertelde dat de laatste jeugdhulpcijfers hoop bieden dat ons beleid om grip te krijgen op de kosten, terwijl de zorg voor de betreffende kinderen volledig overeind blijft, z’n eerste vruchten afwerpt. Onze ambtenaren werken er hard aan. De gemeenteraad heeft het collegebeleid, alle voorstellen die bijsturen naar begrotingsevenwicht, vastgesteld.

Raadsflits 19 juni - Wegen
De gemeenteraad heeft vergaderd op 18 en 19 juni. Een belangrijk onderwerp, waarvoor de meeste publieke belangstelling en insprekers waren, was de bereikbaarheid van het Damcentrum. De ChristenUnie-SGP steunt het voorstel om, na de waardevolle verkeerskundige onderzoeken die er zijn geweest, het beeld compleet te maken met de mogelijkheden en onmogelijkheden van een extra brug en selectieve toegang voor autoverkeer door het gebied van de vlietbruggen. Hierbij moet u met name denken aan de noodzakelijke medewerking van de Provincie voor brugbouw en een oordeel van Justitie over een strafrechtelijke basis voor de selectieve doorgang die we zouden willen.

Voor dat laatste, het uitwerken van selectieve toegang, is een duidelijke meerderheid. Het college stelt voor om tegelijkertijd de medewerking van de Provincie in beeld te krijgen en de Mebinlocatie niet vrij te geven voor woningbouw. Dat steunt de ChristenUnie-SGP, zodat we een gebalanceerde afweging kunnen maken als het beeld compleet is.

In de raad heb ik gezegd dat ik het op voorhand een moeilijke afweging vind. Het is een onderwerp dat ons verdeelt. Dat werd ook benoemd door insprekers. En er zijn aanzienlijke kosten aan verbonden, structureel geld dat we niet zomaar hebben. Waar moeten we dat vandaan halen?

Raadsflits 4 juni - Aan het werk
Op 4 juni was er geen gemeenteraadsvergadering in de zin van debat. In formele zin wel: de raad nam een aantal besluiten met algemene instemming. Voor de zomervakantie moeten er twee hoofdzaken besloten worden: de begroting voor het beleid van de komende 4 jaar en een besluit n.a.v. het onderzoek t.b.v. de leefbaarheid van het Damcentrum, waarin de wenselijkheid van een extra brug naast de tunnel nogmaals bekeken is. De debatten daarover staan gepland op 18 en 19 juni. De inhoudelijke voorbereiding daarop is in volle gang als ik dit schrijf.

In de begroting zitten bezuinigingen, doordat onze rijksoverheid onvoldoende geld geeft voor de jeugdhulp die gemeenten moeten betalen. Het zijn geen harde bezuinigingen die schade zouden aanrichten. Zoiets is gelukkig niet nodig omdat de verkoop van de aandelen Eneco van onze gemeente er aan zit te komen. Onze gemeente behoort trouwens tot de voorhoede van de gemeenten die aan de bel zijn gaan trekken over de grote tekorten op de jeugdhulp. De grootste bezuinigingspost in onze begroting voor de komende 4 jaar is eigenlijk goed nieuws: ook bij ons vinden steeds meer mensen een baan, dus we besparen op bijstandsuitkeringen.

Raadsflits 9 april - Tafelzilver
Op 9 april besprak de gemeenteraad het voorstel voor een nieuwe manier om gemeentelijke subsidies te verdelen. Het idee stamt uit de vorige collegeperiode, het is niet bedacht om te bezuinigen. In het voorstel krijgen de gesubsidieerde partners van de gemeente een actieve rol in de verdeling. Verschillende organisaties die in hetzelfde domein werken, gaan samen aan tafel, om samen invulling te geven aan de doelstelling waar het betreffende subsidiebedrag voor bestemd is. In samenspraak stemmen de subsidiepartners hun activiteiten op elkaar af en wordt de doelstelling per saldo beter bereikt. Een proef hiermee geeft een eerste bevestiging van het idee in de praktijk.

Het beeld dat tijdens de raadsvergadering naar voren kwam, mede door insprekers, is dat partners in het sociaal domein er mee aan de slag willen, maar dat partners uit de cultuursector weerstand hebben tegen de nieuwe werkwijze. Die willen graag afzonderlijk subsidie blijven ontvangen van de gemeente. Kleine organisaties gaven bijvoorbeeld aan onvoldoende tijd en capaciteit te hebben voor het benodigde overleg aan tafel met de andere partners. VVD en PvdA gingen mee in dat geluid vanuit de cultuursector. Dat betekent dat het voorstel waarschijnlijk aangepast moet worden om een meerderheid te krijgen.

Raadsflits 12 maart 2019 - Op herhaling
De raadsvergadering van 12 maart begon met een positief nieuwtje: de directeur van de huisartsenposten in onze regio vertelde dat er een huisartsenpost komt in Leidschendam. Daarmee krijgen we de Spoedeisende Hulp niet terug. Maar de huisartsenpost komt terug.

Het belangrijkste gespreksonderwerp van de avond was de parkeerdruk in het Damcentrum. We moeten zorgen dat er overdag parkeerplekken zijn voor mensen die niet op de fiets naar de winkels in het Damcentrum kunnen komen. En we moeten zorgen dat bewoners ’s avonds parkeerplek hebben als de horeca volstroomt. Hoewel we het Damcentrum een beetje vol gepland hebben, is dit nog mogelijk. O.a. door de blauwe zone flink uit te breiden, tot in de parkeergarage, en bewoners parkeervergunningen te geven.

De ChristenUnie-SGP heeft, als kleine partij, nooit de oplossing voor de knelpunten in het Damcentrum beloofd. Maar de ChristenUnie-SGP is zeker bereid om steun te geven aan oplossingen of verbeteringen die nog mogelijk zijn. Bijvoorbeeld: inrichting van de middenberm van de Rijnlandstraat voor parkeren, of een investering in een extra parkeergarage onder één van de laatste bouwplannen, zijn opties waar wij constructief tegenover staan. De raad besloot om er op 26 maart nog een keer over te spreken.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 19 februari - Tot de volgende keer
Op 19 februari werd in de gemeenteraad het nodige besproken, maar weinig afgerond. Niet geheel onverwacht werd de afgenomen ruimte om te parkeren in het Damcentrum ter sprake gebracht, nu er aan het Molenpad gebouwd wordt. De VVD bracht o.a. in dat nog niet iedere automobilist de gratis parkeergarage in het Damcentrum weet te vinden. De volgende keer staat het onderwerp echt op de agenda van de gemeenteraad.

De visie op de ontwikkeling van de winkelcentra in de gemeente werd uitgebreid besproken. Hoewel een vertegenwoordiger van het MKB had uitgesproken tevreden te zijn over de visie en er geen moties of amendementen werden ingediend, wilden meerdere partijen nog niet tot besluitvorming overgaan maar de volgende keer verder praten.

Onze nieuwe fractiewoordvoerder Frank Wilschut hield zijn maidenspeech over voorgestelde prioriteiten in het veiligheidsbeleid van onze gemeente. Hij vroeg hierin o.a. aandacht voor goedwillende mensen die een leuk evenement willen organiseren, geen ervaring hebben met het verkrijgen van een vergunning en dan te maken krijgen met hoge veiligheidsnormen, die soms aangescherpt worden. Onze fractie wil dat de gemeente niet tegenover zulke inwoners gaat staan, maar op een ondersteunende manier naast hen.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 5 februari - Beperkt en bijzonder
Op 5 februari was er een hele korte raadsvergadering met een bijzonder tintje voor de ChristenUnie-SGP: Frank Wilschut werd beëdigd als fractievertegenwoordiger. Dat betekent dat hij voortaan het woord mag voeren namens onze fractie in de oordeelsvormende raad. Wij hebben jammergenoeg geen vrouw in onze kleine fractie, maar we hebben nu in ieder geval een jong talent als woordvoerder.

We zitten met Zoetermeer en Rijswijk in een proces om ons gemeenschappelijke Sociale Werkbedrijf DSW om te vormen tot een bedrijf waar de gemeente Zoetermeer eigenaar van wordt. Onze gemeenteraad stemde unaniem in met een stapje in dat proces. Ik heb de indruk dat het onderwerp iets meer leeft in de raden van Zoetermeer en Rijswijk dan bij ons. Maar ik denk ook dat onze raad er vertrouwen in heeft dat er goed wordt gezorgd voor de mensen om wie het gaat: inwoners met een arbeidsbeperking.

Een motie om als raad afstand te nemen van de Nashvilleverklaring werd uiteindelijk niet aangenomen. Niet dat er iemand is die voor de inhoud en de toon van die verklaring is, maar het is niet noodzakelijk om dat als gemeenteraad uit te spreken. Het wijzigt ons gezamenlijke gemeentelijke beleid niet.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 22 januari - Nashville
Pas op: hier volgt een mening

Op 22 januari werd onze wethouder Jan-Willem Rouwendal in de gemeenteraad op de korrel genomen tijdens het ‘Nashvilledebat’. Hij had de vorige keer zijn standpunt proberen toe te lichten. Dat was niet in goede aarde gevallen bij de oppositie. Deze keer werd hij door de oppositie ten onrechte afgeschilderd als een ondersteuner van de Nashvilleverklaring en er werd openlijk over zijn privé-opvatting gespeculeerd. Het was geen fraaie vertoning. Onze wethouder was de vorige keer een klein stapje verder gegaan dan zijn formele standpunt dat de verklaring ons beleid niet raakt. Een kritische noot in de richting van Nashville, dat je zo’n theologisch stuk in onbegrijpelijke taal voor niet-ingewijden, niet online moet zetten, werd nu bijvoorbeeld omgedraaid en ter verantwoording gebruikt door GroenLinks.

De les die onze wethouder er kennelijk uit trok, was dat je beter formeel en kort kunt zijn en zo beantwoordde hij de vragen. Hij werd ongewild geholpen toen oppositieleider Frank Rozenberg (GBLV) in zijn zoektocht naar argumenten leek te zeggen dat het standpunt van onze wethouder juist is en dat de andere wethouders het daar ook bij hadden moeten laten.

Valt er ook iets positiefs te melden? Ja:

  • We hebben een wethouder die lid is van de SGP, die de Nashvilleverklaring niet onderschrijft en ons gezamenlijke LHBTQI-beleid wel.
  • De VVD zette bij monde van Philip van Veller duidelijk uiteen hoe het zit.
  • Doordat ik me verdiepte in de materie ontdekte ik het verhaal van een mooi mens als John Lapré.

Dat laatste heeft niet met onze gemeente te maken, maar ik wilde graag 3 positieve punten noemen.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 8 januari- Landelijke politiek
Op 8 januari was de eerste gemeenteraadsvergadering van 2019. Er werden bespreekpunten toegevoegd aan de agenda. Ten eerste de toekomst van de ziekenhuizen Antoniushove en Bronovo. Het gemeentebestuur heeft daar geen zeggenschap over, maar wethouder Juliette Bouw zet zich maximaal in om goede ziekenhuiszorg voor ons allen te behouden. Natuurlijk steunt de gemeenteraad dat volledig en unaniem. Hopelijk weegt het argument van goede geografische spreiding zwaar genoeg om Antoniushove te behouden. Als Bronovo zou gaan sluiten, zou dat uiteraard consequenties hebben voor de Eerste Hulp en de vestiging van een huisartsenpost. De tijd zal het leren.

Een ander actueel onderwerp waar het laatste woord nog niet over gezegd is, werd aan de orde gesteld door GroenLinks. Het gaat om de Nederlandse vertaling van de zogenaamde ‘Nashvilleverklaring’ over huwelijk en seksualiteit. Dit is een polariserend theologisch leerstuk van een aantal orthodoxe dominees/voorgangers, waar ons gemeentebestuur niets mee hoeft. Maar omdat de landelijke SGP-leider, Kees van der Staaij, de strekking van de verklaring publiekelijk verdedigt, lijkt GroenLinks te willen dat wethouder Jan-Willem Rouwendal de verklaring scherper afwijst dan hij doet. Ik vind het een hardvochtig, polariserend leerstuk en betreur dat de landelijke SGP-leider het ook nog eens politiek maakt.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 27 november - Perspectief
In de gemeenteraad 27 november kwamen zorgen van mensen naar voren, over de wegen rond Leidsenhage en de tunnel in de toekomst. Tijdens de presentatie daarover werd duidelijk dat ingenieurs nog rekenen aan een ontwerp dat beter is voor de mensen die er omheen wonen. Maar de tijd dringt: we moeten het ontwerp van onze voorkeur aanleveren bij de minister van Verkeer en Waterstaat. En je wilt dat mensen fatsoenlijk hun zegje over dat ontwerp kunnen doen. Of dat lukt, moet snel duidelijk worden.

Onze gemeente voert goed beleid voor mensen met een laag inkomen. In de begeleiding naar werk is verbetering mogelijk. Om meer mensen aan een baan te helpen, kiezen we er voor dat de consulenten van de gemeente zich mogen concentreren op mensen met een relatief goede kans op een baan. Mensen die zich nuttig maken met mantelzorg en vrijwilligerswerk verliezen we daarbij niet uit het oog. De regelingen voor bijzondere bijstand worden iets bijgesteld, zodat het budget nog beter terecht komt waar het nodig is. De ChristenUnie-SGP vraagt een bescheiden uitbreiding van de zgn. schoolspullenpas. De achterliggende gedachte is om kinderen in minima-gezinnen met een taalachterstand tijdig een beetje extra te hulp te komen.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 13 november - Gezond evenwicht
Op 13 november heeft de gemeenteraad de begroting voor de komende 4 jaar vastgesteld. Zoals bekend zitten we in de rode cijfers, onder meer door sterk gestegen kosten voor jeugdzorg. Het voorstel van het college is door de gemeenteraad op een paar kleine punten bijgesteld, zodat we de komende paar jaar ietsje minder van onze financiële reserve nodig hebben. Het servicepunt van de gemeente in de Herenstraat is gesneuveld. Dat is geen leuk besluit, maar nu paspoorten 10 jaar geldig zijn, is het in onze situatie een begrijpelijke keuze. Daarnaast zijn voorgestelde uitgaven voor de uitreiking van aanmoedigingsprijzen ingeperkt, op initiatief van GBLV. De ChristenUnie-SGP steunt de koers van het college. We vangen de onverwacht hoge financiële tegenvallers in eerste instantie op door een deel van onze financiële reserve aan te spreken. Dit betekent dat we hier en nu niets kapot bezuinigen. In de komende jaren bereiken we een gezond financieel evenwicht, met beleid waarin de gemeentefinanciën steeds zwaar zullen wegen.

Tegelijkertijd komen er veel interessante ideeën en voorstellen uit de gemeenteraad. En sommige belangrijke onderwerpen wil de raad een tweede keer bespreken. Al met al is het meer dan binnen het huidige vergaderschema lijkt te passen.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 9 oktober - Jeugdzorg
Eén van de besluiten van de gemeenteraad op 9 oktober was de aanstelling van een nieuwe jeugd-ombudsman. De vorige is namelijk wethouder geworden in een andere gemeente. Onze nieuwe jeugd-ombuds’man’ is een vrouw, Yvette Nass. Net zoals de andere ombudsman van onze gemeente, doet zij dit werk ook voor de gemeente Den Haag. Beide ombudsmannen stellen zich graag als een bemiddelaar op, om een oplossing te bereiken. Dit is voor iedereen goed om te weten. Als je vastgelopen lijkt te zijn bij onze gemeente, kun je je richten tot onze onafhankelijke ombudsman. De ChristenUnie-SGP wenst mevrouw Nass wijsheid en succes toe bij de invulling van deze zinvolle rol.

Nu het financiële tekort op de jeugdzorg echt ernstig wordt, neemt de belangstelling vanuit de gemeenteraad voor het onderwerp jeugdzorg toe. Meer raadsleden gaan zich er in verdiepen en er inhoudelijk over van gedachten wisselen. De ChristenUnie-SGP is blij met deze belangstelling van nieuwe raadsleden. Er ligt namelijk een enorme uitdaging. Terwijl de regering bezuinigde op het jeugdzorgbudget voor de gemeenten, nam de vraag naar jeugdhulp toe. De gemeenteraad is niet verdeeld op dit punt. Alle partijen staan voor passende ondersteuning voor onze kinderen en jongeren zodra dat nodig is.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 25 augustus - Zoektocht
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 september is gesproken over de mogelijkheid van terugkeer van een huisartsenpost van SMASH in Leidschendam. Dit staat in de plannen van de coalitie. De raad sprak erover op initiatief van oppositiepartij GroenLinks, omdat die partij dacht dat het vast zat op parkeerruimte op een beoogde locatie (KJ44). Duidelijk werd in ieder geval dat er zeker hoop is op terugkeer van de huisartsenpost.

Een uitspraak van de raad om te proberen een buslijn in Stompwijk en in Leidschendam-Zuid voor elkaar te krijgen, is op aangeven van de ChristenUnie-SGP aangepast. In het voorstel was namelijk geen inbreng van de mensen in Stompwijk voorzien. Beetje raar natuurlijk. Tijdens de vergadering werd dit aangevuld, zodat de adviesraad van Stompwijk de behoefte aan een buslijn kan inbrengen.

Tenslotte sprak de gemeenteraad op initiatief van de ChristenUnie-SGP unaniem uit dat zelfstandige hulpverleners en kleine praktijken in de jeugdhulpverlening passende zorg mogen blijven bieden in de toekomst, aan kinderen die dat nodig hebben. Alle gemeenten in Nederland zoeken namelijk naar manieren om de tekorten in de jeugdzorg op te lossen. In enkele gemeenten dreigen deze ‘kleine’ zelfstandige hulpverleners bij die zoektocht gemangeld te worden. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Kees Verschoor, raadslid ChristenUnie-SGP

Raadsflits 11 september - Duurzaamheid  
De afgelopen 2 weken heeft de gemeenteraad o.a. gesproken over hoe de gemeente wil bevorderen dat mensen zich financieel redden en niet in de schulden raken. Dat was op hoofdlijnen. Het zal op verschillende beleidsterreinen worden uitgewerkt. Duidelijk is dat onze gemeente oog heeft voor kinderen in financieel krappe situaties. Daarnaast is vooral gesproken over een aantal sympathieke ideeën en dromen die uit de gemeenteraad zelf waren opgeborreld, veelal met een raakvlak met leefmilieu en duurzaamheid. Het meeste realisme zat in een verzoek van D66 om met het wagenpark van de gemeente het goede voorbeeld te geven, door bij de noodzakelijke vervanging van wagens en scooters, elektrische modellen te kopen. Wethouder Stemerdink verraste menigeen door te vertellen dat Stadsbeheer bepaalde bedrijfswagens nodig heeft die gewoon nog niet met elektrische aandrijving te koop zijn, dat haar mensen zich daar niet bij neergelegd hebben en een plek hebben gevonden waar zo’n bedrijfswagen wordt ‘gerenoveerd’ en een elektrische motor krijgt. De gemeente zal dit als proef op de som laten doen bij een wagen die aan vervanging toe is. Dus: hergebruik + elektrische aandrijving. Een mooi staaltje van de gemeenteambtenaren die wij hebben: met initiatief en het hart op de juiste plek.

Raadsflits 28 augustus - Afscheid van de zomer  
Het is goed om te beseffen dat niet iedereen op vakantie kan in de zomer. De ChristenUnie-SGP hoopt dat iedereen heeft kunnen genieten van mooie dagen deze zomer en fijne momenten heeft kunnen doorbrengen met anderen.

Het gemeenteraadswerk heeft echt even stilgelegen. Afgelopen dinsdagavond is de gemeenteraad weer bijeengekomen. Er stonden geen grote besluiten op de agenda. Er werden wel een aantal onderwerpen besproken. Een brief van het college, over voorgenomen wijzigingen in het afvalbeleid, leverde uiteraard het meeste debat op. De problemen die ontstaan zijn met ons afval, zijn niet even in een handomdraai te fiksen. We blijven nu wat langer in de fase dat er nog maar in één wijk (Voorburg Midden) gestart is met ophalen van PMD. Er wordt eerst geëvalueerd of in die wijk alles lukt zoals het bedoeld is. Als de andere Avalex-gemeenten vergelijkbare problemen ondervinden als wij en dezelfde verbeteringen willen doorvoeren, kan het hopelijk betaalbaar blijven. Aan de hoeveelheid PMD die nu al door ons allen weggebracht wordt naar een container, is te zien dat veel mensen bereid zijn om afval te scheiden. Dat is goed voor het milieu en voor onze portemonnee, want (rest)afval verbranden kost geld.

Raadsflits 10 juli - Bouwen, parkeren en verzekering

Een belangrijk onderwerp in de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomervakantie was de definitieve instemming met het bouwplan Molenpad in het Damcentrum. Na jaren van vertraging, door de economische stagnatie die achter ons ligt, worden de laatste bouwplannen daar concreet en tekent zich een tekort aan parkeermogelijkheid af voor de bewoners van het bestaande Damcentrum. Met de nieuwe coalitie kan hier nog iets aan gedaan worden. In de nieuwe verhoudingen blijken GBLV en D66 dat ook voluit te steunen. Een goede mogelijkheid die we zien, is een (extra) parkeergarage aan de rand van het Damcentrum, aan de kant van de Oude Trambaan. Een voordeel van die locatie is dat niet iedereen die een auto wil parkeren, het Damcentrum in hoeft te rijden op zoek naar een plek.

De groep mensen die gebruik kan maken van het gemeentelijke aanbod van een collectieve ziektekostenverzekering wordt iets uitgebreid (mensen met een inkomen tot 130% van het minimumloon). Curieus genoeg onderstreepte GroenLinks met een motie dat GroenLinks deze uitbreiding in de vorige coalitie samen met de PvdA niet voor elkaar heeft gekregen, maar de PvdA vervolgens eigenstandig wel. Maar het is goed dat we naast alle belangstelling voor parkeren gewoon een sociale gemeente blijven.

Raadsflits 12 juni - Samen aan zet

De ChristenUnie-SGP zal de vergadering van 5 juni niet snel vergeten. Ons raadslid Jan-Willem Rouwendal werd beëdigd als wethouder. Omdat hij daarmee zijn raadszetel opgaf, werd Kees Verschoor vervolgens geïnstalleerd als raadslid, die op zijn beurt werd opgevolgd door Hans Mulder als fractievertegenwoordiger. Het nieuwe college heeft een mooie man-vrouw verhouding. In ieder geval beter dan die van onze fractie. Het is goed om te zien dat de vier coalitiepartijen elk een geschikt wethouderskandidaat konden voordragen uit het midden van de raad. En het is mooi om de goede verstandhouding die zij nu al hebben, te mogen observeren. Wij wensen het nieuwe college wijsheid en zegen toe.

Het debat ging vooral over het coalitieakkoord ‘Samen aan zet’. Het nieuwe college gaat samen met inwoners, organisaties en de raad aan de slag. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de gemeente bij al het beleid nadenkt of het duurzaam is.

Tijdens de vergadering van 12 juni zijn onderwerpen besproken op initiatief van raadsleden of -fracties. Op initiatief van GroenLinks is bijvoorbeeld het belang van de luchtkwaliteit onderstreept. Dat is in onze gemeente een belangrijk aspect van duurzaamheid. Verder heeft de raad unaniem ingestemd met het plan om woonruimte te bouwen voor een groep mensen met een verstandelijke beperking, naast de Kruisheuvelkerk, Dobbelaan 10 in Leidschendam. Dit is een ouderinitiatief, genaamd Stichting Hethuis, waaraan de gemeente goede medewerking heeft gegeven sinds 2015.

Raadsflits 5 juni - Drie keer akkoord

De vergadering van 5 juni was voor ChristenUnie-SGP in meerdere opzichten historisch.In de eerste plaats omdat een college werd geïnstalleerd waaraan wij deelnemen.In verband daarmee werd Jan-Willem Rouwendal beëdigd als wethouder.Omdat hij daarmee zijn raadszetel moest opgeven werd later op de avond Kees Verschoor geïnstalleerd als raadslid. Hij is sinds 2014 als fractievertegenwoordiger werkzaam geweest. Op zijn beurt werd hij als fractievertegenwoordiger opgevolgd door Hans Mulder.Zo kon het gebeuren dat op één avond driemaal iemand van ChristenUnie-SGP de eed aflegde.

Het debat ging vooral over de tekst van het coalitieakkoord “Samen aan Zet”. Die titel drukt goed uit waar het om gaat: het nieuw te vormen college gaat samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden aan de slag. Er komt ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving. Daarvoor hebben we tijdens onze campagne gepleit. Ook de zorg voor de schepping krijgt aandacht. In overeenstemming met onze wens is vastgelegd dat dat gemeente bij al het beleid nadenkt hoe duurzaamheid daarin een plek kan worden gegeven. Tot slot zijn we tevreden over de afspraak dat er geen ruimte komt voor bordelen en coffeeshops en dat de gemeente haar activiteiten op zondag niet uitbreidt.

Raadsflits 29 mei - Kaders voor keuzes

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt op vele terreinen samen met externe partijen. Die samenwerking kan op vele manieren vorm worden gegeven. Het is goed om bij de keus óf en op welke wijze moet worden samengewerkt een kader te hanteren. 
Een voorstel daarover is 29 mei in de raad besproken.

Dezelfde avond werden een behoorlijk aantal samenwerkingsverbanden ook op andere manier besproken. De gemeenteraad heeft namelijk de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op begrotingen van bepaalde samenwerkingsverbanden (en daarmee invloed uit te oefenen op het gevoerde beleid). 
Onder meer de begrotingen van DSW, de Metropoolregio en Avalex kwamen aan de orde.

Ter afwisseling werd ook een motie van D66 in stemming gebracht waarin werd gevraagd om jaarlijks op de dag van Europa de Europese vlag op het gemeentehuis te laten wapperen. ChristenUnie-SGP ziet zeker de voordelen van Europese samenwerking, maar de vlag beschouwen we als een symbool van een Europese eenheidsstaat die door ons niet wordt gewenst.

Voor het huidige college komt overigens de finishvlag in zicht. Als zich geen onverwachte ontwikkelingen voordoen zal volgende week een nieuw college aantreden. ChristenUnie-SGP hoopt zich vanaf dat moment als collegepartij voor de belangen van Leidschendam-Voorburg in te zetten.

Raadsflits mei 2018- Verder met vernieuwd vergadermodel

De in maart gekozen gemeenteraad is gaan werken met een nieuw vergadermodel. 
Elke dinsdag wordt begonnen met een beeldvormend deel. De bedoeling hiervan is dat raadsleden beter inzicht krijgen in onderwerpen waarover in de periode erna besluiten genomen moeten worden. 
Deze week kregen we van (sinds kort) professor Verdaas een deskundige toelichting op de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet. Tegelijk werd in een andere zaal uitleg gegeven over DSW. Daarna waren er sessies over Avalex en de grondexploitatie. Nuttig, omdat je als raadslid vanuit je eigen achtergrond niet overal mee bekend bent. Een toelichting helpt dan om op verantwoorde wijze je stem uit te brengen. 
Wat daarvoor ook belangrijk is, is de betrokkenheid van meerdere personen met een verschillende achtergrond bij de fractie. 
Zo kon Kees Verschoor in het raadsdebat het woord voeren over het Bedrijfsplan DSW. In dit bedrijf wordt hard gewerkt om een financieel tekort op te lossen. ChristenUnie-SGP is tevreden over die inzet en de resultaten die dit naar verwachting af gaat werpen. 
Naast de raadsvergaderingen zijn intussen ook de coalitieonderhandelingen nog gaande. Zodra daarover concrete informatie beschikbaar is, zal die, buiten de raadsflits om, bekend worden gemaakt. Het blijft nog even spannend.

Raadsflits 18 april 2018 - Positief advies informateur

Nadat de gemeenteraad op 3 april de heer Bruijn had benoemd is hij voortvarend aan het werk gegaan. Al de volgende dag gingen de gesprekken van start.  Eerst met elke partij afzonderlijk en in de dagen erna ook met combinaties van partijen.

Op 17 april maakte de informateur bekend dat naar zijn mening een combinatie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP de beste papieren heeft om de komende vier jaar een stabiel college te vormen.

Een advies waar wij uiteraard graag achter gaan staan. Het is bijzonder om als kleinste partij in de gemeenteraad mee te praten aan de formatie van een nieuw college. Uiteraard zijn er verschillen tussen ons en de andere partijen, maar ChristenUnie-SGP hoopt dat snel overeenstemming kan worden bereikt. Deelnemen aan het college betekent voor ons het dragen van verantwoordelijkheid. Wij willen graag onze bijdrage leveren aan een Leidschendam-Voorburg waar het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is.

Voor ons is van belang dat de gemeente ruimte biedt een initiatieven van inwoners, zowel in Voorburg, Leidschendam als Stompwijk.  Aandacht voor duurzaamheid vinden we essentieel.  We beseffen dat de overheid niet alles kan regelen, en juist daarom willen we onze plannen uitvoeren samen met u!

Raadsflits 5 april 2018: Nieuw en vertrouwd

Op 21 maart is de nieuwe gemeenteraad gekozen. We willen alle stemmers op de lijst ChristenUnie-SGP danken dat we ook in de nieuwe raad ons vertrouwde geluid kunnen laten horen.

De eerste vraag waar de nieuwe raad zich voor gesteld ziet is hoe een nieuw college kan worden gevormd. Voorheen nam de grootste fractie het voortouw in het zoeken van een informateur. Omdat de vorming van een college een zaak is die de hele raad aangaat is nu gekozen voor een door de raad benoemde informateur. We wensen de heer Bruijn veel succes met zijn werk. Op 17 april hopen we zijn advies te horen.

Het nieuw te vormen college zal vervolgens te maken krijgen met een gemeenteraad die op andere wijze te werk gaat dan in de vorige raadsperiode gebeurde. Voortaan is er iedere dinsdag om acht uur een raadsvergadering, die wordt voorafgegaan door een uur waarin de raad zich kan laten informeren over de achtergronden van allerhande onderwerpen waarover een besluit moet worden genomen. Dit biedt inwoners ook de gelegenheid om met de raad te spreken over zaken die zij van belang achten.
Dat past bij ons motto om te besturen samen met u!

Raadsflits 23 januari 2018: Sociale woningbouw en sociaal werkbedrijf

De laatste vergadering voor de verkiezingen was zeker niet de minst belangrijke.
Aan de orde kwamen eerst de bouwplannen van de gemeente aan de Rijnlandlaan. ChristenUnie-SGP is overtuigd van de noodzaak van voldoende sociale woningbouw. Tegelijk willen we het groene karakter van Leidschendam-Voorburg zoveel mogelijk vast houden. In het collegevoorstel was de balans tussen die twee punten onvoldoende terug te vinden. Vandaar dat met andere partijen een amendement werd ingediend om het aantal te bouwen woningen terug te brengen. Ook werd het college opgedragen om te onderzoeken of de wijze van bouwen kan worden aangepast op een manier dat meer open ruimte ontstaat. Beide voorstellen kregen gelukkig een meerderheid.

Een ander belangrijk agendapunt was de toekomst van Sociaal Werkbedrijf DSW. De huidige organisatiestructuur blijkt niet te voldoen. En hoewel omvormen geld kost zijn we het aan de doelgroep verplicht om te zorgen voor een goede organisatie voor het regelen van werkplekken.

Met deze raadsvergadering kwam een einde aan de eerste periode waarin ChristenUnie-SGP in de raad van Leidschendam-Voorburg vertegenwoordigd was. Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen samen met u na 21 maart verder te bouwen aan Leidschendam-Voorburg.

Raadsflits 12 december 2017: Vlag en extra bedrag

De laatste vergadering van 2017 kende een variëteit aan onderwerpen. Eerst kwam aan de orde het beschikbaar stellen van extra geld voor het Kulturhus in Stompwijk. Omdat het belangrijk is dat dit wordt gerealiseerd was het feitelijk onmogelijk om tegen te stemmen. Maar dat zo kort na het verstrekken van de opdracht al een fors extra bedrag nodig is, geeft toch geen goed gevoel. 

Met de plannen voor de ontwikkeling van Schakenbosch en Vlietvoorde kon met minder reserve worden ingestemd. 
Avalex is bijna een vast agendapunt op de raadsvergaderingen. Dat het legen van containers niet steeds op het juiste moment verloopt zal geen inwoner ontgaan. De aansturing van het bedrijf moet beter. Het omzetten in een Bedrijfsvoeringsorganisatie is een eerste stap. ChristenUnie-SGP was tegen het uitgeven van € 170.000,- extra voor tijdelijke (!) huisvesting van de rugbyclub. Beter is langer te zoeken naar een structurele oplossing. 

Verder werd een motie ingediend om de Nederlandse vlag in de raadszaal op te hangen. Een symbool waar ieder zich in kan herkennen, dus daar kon mee worden ingestemd. Aan de EU- vlag hebben wij geen behoefte. 
Tot slot wensen wij u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2018. 

Raadsflits 1 november 2017 : Begroting en belasting

Het college diende haar laatste begroting voor deze raadsperiode in, die zonder ingrijpende wijzigingen werd goedgekeurd. Dat wil niet zeggen dat er geen discussie was over het te voeren beleid. 

Met andere fracties heeft ChristenUnie-SGP aandacht gevraagd voor goed Openbaar Vervoer. Waar bussen rijden moet niet uitsluitend van de voorkeur van de vervoermaatschappij afhangen. Ook de woningbouw kreeg aandacht. Plannen op dit gebied lopen vertraging op. Dat wringt met bijvoorbeeld het beleid om ouderen in de gelegenheid te stellen langer zelfstandig te blijven wonen. Dan moeten er immers wel voldoende daarvoor geschikte woningen zijn. Verder werd door het college toegezegd dat bij de aankoop van een nieuw wagenpark de voorkeur wordt gegeven aan auto’s die op milieuvriendelijke wijze worden aangedreven. 

Een voorstel van D66 om de kosten voor een ontheffing voor parkeren in een blauwe zone evenredig te maken aan de uitgaven die de gemeente daarvoor moet doen werd gesteund. Het past bij de regel dat parkeergeld geen inkomstenbron is in Leidschendam-Voorburg. 
Voorstellen om lokale belastingen af te schaffen werden niet gesteund. We gunnen de burgers een voordeeltje, maar het gaat om een beperkt bedrag per belastingplichtige, wat echter bij elkaar de gemeente teveel inkomsten scheelt.

Raadflits 19 september 2017: Tuinders blijven, aandelen gaan

Bij het vaststellen van de spelregels voor de transformatie van de Meeslouwerpolder wil ChristenUnie-SGP voor het vitaal houden van het gebied beginnen om bedrijven die voor zichzelf op die locatie groeiperspectieven zien de ruimte te geven. Nieuwe woningen mogen de uitbreidingsmogelijkheden van die bedrijven niet beperken. Omdat wij dit onvoldoende vonden vastgelegd, dienden we een amendement in, dat raadsbrede steun kreeg. 

Verkoop van aandelen die de gemeente heeft in Eneco kan een groot bedrag opleveren (80 tot 100 miljoen). ChristenUnie-SGP vindt dat we ons niet mogen blindstaren op veel inkomsten en de besteding daarvan. Nadrukkelijk moet ook gekeken worden naar wat je inlevert. Energie is een strategisch goed en als aandeelhouder kun je meesturen en zorgen voor aandacht voor duurzaamheid. Dat kan op termijn veel meer waard zijn. Gelet op de grote belangen kende de discussie verassend weinig diepgang en werd gekozen voor verkoop.

Bij de behandeling van het voorstel voor de Kleinplaspoelpolder ging de discussie over het bouwvolume. Wij steunden een amendement van het CDA om hoger volume vanwege de behoefte en het voorziene exploitatietekort. Dit bleek teveel gevraagd gelet op het voortraject van de spelregels voor dit gebied.

Raadflits 4 en 6 juli - Harde banden, zachte begroting

De laatste week voor het reces vergaderde de raad twee keer. De eerste vergadering ging over bijstelling van de lopende begroting. Een voorstel van ChristenUnie-SGP af te zien van investeringen in de Damhouderstraat omdat volgens de toelichting geen effect op de verkeersveiligheid en de doorstroming werd verwacht kreeg helaas onvoldoende steun. Verder stond het snippergroen opnieuw geagendeerd. 

Wat begon als legalisering van bestaand gebruik van gemeentegrond is geleidelijk omgevormd tot een algehele verlaging van de grondprijs. Zo is het nooit bedoeld en ChristenUnie-SGP stemde dan ook tegen.

De tweede vergadering ging over de kadernota. De rol van de overheid wordt steeds meer gezien als faciliterend bij initiatieven uit de samenleving. Dat is niet verkeerd, maar er moet aandacht blijven voor groepen die daarin niet mee kunnen. Participatie kan geen vervanging zijn van naastenliefde. De raad steunde ons voorstel voor openbare fietspompen. Als we willen dat mensen zich milieuvriendelijk verplaatsen moeten we dat ook faciliteren. Andere partijen hadden ook goede ideeën, die door ons werden gesteund. Wel was weinig aandacht voor de vraag hoe al die ideeën betaald moeten worden. Omdat daarnaast al tegenvallers zijn aangekondigd is het wachten op de volgende bijstelling van de begroting.

Raadsflits 30 mei 2017 Nieuwe wethouder, oude thema’s

Onze vorige raadsflits eindigde met de vaststelling dat het de taak van alle fracties in de raad is om te zorgen dat goed bestuur gegarandeerd blijft. Dit naar aanleiding van het vertrek van wethouder Rozenberg en de keus van Gemeentebelangen om niet langer deel uit te willen maken van de coalitie. De afgelopen weken hebben diverse overleggen plaatsgevonden en dit heeft er in geresulteerd dat Gemeentebelangen terug is gekomen op haar besluit en de coalitie toch wil blijven steunen. Als gevolg hiervan werd aan het begin van de raadsvergadering mevrouw Bremer als nieuwe wethouder benoemd. De gang van zaken is niet de meest logische en consistente, maar evengoed wenst ChristenUnie-SGP de nieuwe wethouder alle goeds bij het vervullen van haar taak.

De rest van de vergadering kwamen bekende onderwerpen aan de orde zoals de begroting van Avalex en de parkeerproblematiek in het Damcentrum. In beide gevallen kwam het college ook met het inmiddels bekende antwoord dat op korte termijn informatie over nieuw beleid bekend wordt. Het is wel zaak dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Verder ging de raad akkoord met een op voorstel van de ChristenUnie-SGP aangescherpte zienswijze op de begroting van het Inkoopbureau Jeugdhulp.